VRSTA I TIP

 • Vrsta i tip: Tečna, azotna, visokokoncentrovana đubriva

CO(NH2)2 + NH4NO3 + H2O


»HIP AZOTARA« u svom proizvodnom programu nudi UAN sa različitim sadržajem aktivne materije-azota.


Koristi se za potpunu i dopunsku azotnu ishranu različitih biljnih vrsta za:

 • osnovno đubrenje (nakon žetve), radi ubrzanja razlaganja žetvenih ostataka, do 100 litara/ha
 • predsetveno đubrenje i/ili pre sadnje, 100-300 litara/ha
 • prihranjivanje u toku rane vegetacije, 100-300 litara/ha
 • dopunsko prihranjivanje preko lista (folijarno), u kasnijim fazama vegetacije, 1-2 puta, sa rastvorom UAN-a 0,5 – 1,0%

Prednosti u odnosu na ostala azotna đubriva:

 • brže i bolje ga biljke apsorbuju
 • mogućnost nanošenja sa pesticidima
 • ravnomerna primena ratarskim prskalicama
 • pogodan je i za đubrenje tla i za dodatnu prihranu
 • zahteva manju upotrebu radne snage
 • mogućnost primene malih doza azota po hektaru
 • mogućnost primene sa direktnom setvom
 • lako se skladišti i transportuje

 

PRIMENA

Za đubrenje biljaka preko tla (na poljima, u baštama, kućnim povrtnjacima, plantažama zrnastog bilja)

Stope đubrenja su analogne stopama granulisanih azotnih đubriva. Najveća stopa za jednokratno đubrenje je 300 lit/ha. Takva stopa je dobra za đubrenje proletnjih kultura pre setve. Đubrivo treba da stigne do dubine tla od 5-8 cm.

Ozime useve treba po prvi put đubriti posle obnove vegetacije, do kraja bokorenjau količini od 150 – 250 litara čistog UAN-a. U tu svrhu se koristi nerastvoreno đubrivo. U slučaju kašnjenja i temperature vazduha koja prelazi 10 C, rastvor đubriva mora biti razblažen vodom u odnosu 1:1.

 

Za dodatnu prihranu primenom preko lista

Zrnaste kulture

Kod prihrane ozimih kultura počevši sa fenofazom – početak vlatanja, UAN mora biti rastvoren u odnosu:

 • 1:1 pri stopi prihrane do 30 kg/ha azota
 • 1:2 pri stopi prihrane 31-50 kg/ha azota
 • 1:2.5 pri stopi prihrane 51-60 kg/ha azota

Prilikom primene mogu se koristiti herbicidi.


Kod kukuruza se može primeniti do faze trećeg lista sa dozom do 150 lit/ha nerazblaženog UAN-a, zajedno sa herbicidima.

Lisnate biljke (krompir, šećerna repa, itd.)

 • Prihrana se vrši preko lista uz primenu tokom perioda intenzivnog rasta (krompir u periodu pre izbijanja okca, šećerna repa – kada listovi prekriju prostor između redova)
 • Stopa prihrane je do 15 kg/ha azota. Đubrivo mora biti rastvoreno u odnosu 1:3

 

Za dopunsku prihranu biljaka

Prihrana biljaka se može vršiti samo upotrebom UAN đubriva ili njegovom mešavinom sa drugim preparatima. Za dopunsko prihranjivanje koriste se male količine (do 7,5 kg/ha) (đubrivo mora biti rastvoreno u odnosu 1:10). Za dopunsko prihranjivanje preko lista primenjuje se rastvor UAN-a za biljke koje su bile izložene suši ili ukoliko je tlo bilo duže vremena vlažno.

 

Prihrana travnjaka

Prihrana travnjaka vrši se u količini od 1 lit/aru u koncentaciji 1:3. Raspolažemo pojedinačnim pakovanjima od 1/1 i 1/5lit.

 

 N normativ kg/ha UAN kg/ha  UAN l/ha
 10  31  24
 20  62  48
 30  94  72
 40  125  96
 50  156  120
 60  187  144
 80  250  192
 90  280  216

Norme za rastvor UAN-32 prema normativima za N

 

Predsetveno lit/ha Prihranjivanje (u ranim fazama razvoja), lit/ha Folijarno (u kasnijim fazama razvoja), % rastvor
100-250
sa rastvorom od 1:0 do 1:2,5
0,5-1,0
Predsetveno lit/ha Prihranjivanje (u ranim fazama razvoja), lit/ha Folijarno (u kasnijim fazama razvoja), % rastvor
150-300 100-250
sa rastvorom od 1:0 do 1:3
Predsetveno lit/ha Prihranjivanje (u ranim fazama razvoja), lit/ha Folijarno (u kasnijim fazama razvoja), % rastvor
150-300 100-150
sa rastvorom 1:4
0,3-0,5
Predsetveno lit/ha Prihranjivanje (u ranim fazama razvoja), lit/ha Folijarno (u kasnijim fazama razvoja), % rastvor
150-250 100-150
sa rastvorom 1:4
0,3-0,5
Predsetveno lit/ha Prihranjivanje (u ranim fazama razvoja), lit/ha Folijarno (u kasnijim fazama razvoja), % rastvor
100-150 100-250
sa rastvorom 1:2,5
0,5-1,0
Predsetveno lit/ha Prihranjivanje (u ranim fazama razvoja), lit/ha Folijarno (u kasnijim fazama razvoja), % rastvor
100-150 150-250
sa rastvorom 1:1
Predsetveno lit/ha Prihranjivanje (u ranim fazama razvoja), lit/ha Folijarno (u kasnijim fazama razvoja), % rastvor
100-150 100-150
sa rastvorom 1:4
0,3-0,5

Upotreba UAN-a za različite biljne vrste

 

Napomena: Sve biljne vrste pri prihranjivanju ne treba tretirati kada na lisnoj masi ima vodenih kapljica i posle pretrpljenih šokova od vremenskih nepogoda (grad, mraz, oluja i sl.).
Đubrivo Početak asimilacije, h N (azot), %
UAN 5 60
Amonijum nitrat (granulisani) 120 50

Asimilacija azota nakon đubrenja prema S.G.I. (Nemačka)

 

Proizvod

UAN – 32

 • 32% ukupnog azota (8% amonijačni , 8% nitratni i 16% amidni)
 • maksimalni sadržaj biureta 0,38%
 • pH 6,5-7,5
 • specifična težina 1,32
 • tačka kristalizacije -2oC
 • 1 litar sadrži 422 gr. azota

UAN – 30

 • 30% ukupnog azota (7,2% amonijačni 7,2% nitratni i 15,6% amidni)
 • maksimalni sadržaj biureta 0,37%
 • pH 6,5-7,5
 • specifična težina 1,30
 • tačka kristalizacije -10oC
 • 1 litar sadrži 390 gr. azota.

UAN – 28

 • 28% ukupnog azota (7% amonijačni, 7% nitratni i 14% amidni)
 • maksimalni sadržaj biureta 0,34%
 • pH 6,5-7,5
 • specifična težina 1,28
 • tačka kristalizacije -18oC
 • 1 litar sadrži 358 gr. azota