VRSTA I TIP

 • Vrsta i tip: Neorgansko, prosto, čvrsto, azotno đubrivo
 • Naziv u okviru tipa: Karbamid – UREA

Hranljive materije:

 • Azot (N) 46% / -0,4% – ( NH2 – amidni azot)
 • Biuret max 1,2%

Karbamid je najkoncentrovanije azotno đubrivo u čvrstom stanju, koje se odlikuje neposrednim i dugoročnim delovanjem. Sadrži azot u amidnom obliku koji u zemljištu, procesima permentacije i nitrifikacije, prelazi u amonijačni i nitratni oblik, zbog čega se odlikuje dugoročnim delovanjem.

U metalskoj industriji derivati karbamida, u smesi sa drugim hemikalijama, koriste se kao inhibitori korozije. Veoma široku primenu UREA ima u oblasti medicine i stomatologije zbog izraženog bakteriostatskog, baktericidnog, fungicidnog i antiseptičkog dejstva na gram pozitivne i gram negativne mikroorganizme.

PREPORUČENE KOLIČINE, VREME I NAČIN PRIMENE

Biljne vrste i tip zemljišta: Za potpunu azotnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, prema zahtevima biljaka i fizičko-hemijskim osobinama zemljišta.

Količina primene: od 100 do 300 kg/ha preko zemljišta za potpunu ishranu useva u toku godine ili za dopunsku ishranu preko lista ( folijarno) sa rastvorom koncentracije 0,5-2%.

Vreme primene: U osnovnoj pripremi zemljišta (50 do 100 kg/ha), predsetveno (100 do 300kg/ha) ili u prihranjivanju (100 do 200 kg/ha), a folijarno u toku intenzivne vegetacije.

 

Pšenica Količina kg/ha: 100-150
Kukuruz Količina kg/ha: 110-160
Suncokret Količina kg/ha: 80-120
Voće Količina kg/ha: 200-250

Način primene: Preko zemljišta, ravnomerno rasturanjem po celoj površini, a potom mešanje sa zemljištem pri osnovnoj ili predsetvenoj pripremi zemljišta. Za prihranjivanje ozimih useva površinski dok su temperature zemljišta ispod 10oC, a za prihranjivanje jarih useva preporučuje se inkorporacija đubriva u zemljište.

Broj tretiranja u toku godine: 1-3 puta preko zemljišta ili 1-2 puta u slučaju folijarne primene.

Mogućnost nepovoljnog delovanja: U predloženim količinama i predloženom načinu primene ne mogu se ispoljiti nepovoljna dejstva na tretirane biljke.

 • U slučaju višegodišnje upotrebe uree na istim parcelama već kiselih zemljišta, zbog njene fiziološki kisele reakcije, preporučuje se unošenje ekvivalentnih količina krečnjaka (na svakih 100 kg uree 85 kg CaCO3), radi sprečavanja daljeg zakiseljavanja zemljišta.
 • Izbegavati površinsku primenu uree, posebno na krečnim zemljištima, kada zemljište nema dovoljno vlage i kada su temperature više od 10oC,zbog mogućih gubitaka azota volatizacijom.
 • Pri upotrebi većih količina UREE (vise od 100 kg/ha) sa semenom – startno, može doći do određenih negativnih posledica na mlade biljke.

Način pakovanja i skladištenja: Đubrivo se skladišti i čuva u suvim skladišnim prostorijama koje su zaštićene od izvora toplote, vlage i atmosferalija u naslagama do 2 metra.

 

Karbamid proizvod

 

FIZIČKE OSOBINE ĐUBRIVA

 • Izgled: Granule, bele boje, bez mirisa
 • Rastvorljivost: 100% u vodi
 • Sadržaj vlage: max 0,5%
 • Granulometrijski sastav: 0,5 – 3mm… min 96%
 • Zapreminska masa: 0,7 – 0,78 g / cm3