Proizvod
 
Amonijak se koristi za proizvodnju azotne kiseline, KAN-a, UREE i amonijum nitrata.

Nalazi široku primenu u mnogim granama hemijske industrije i korisnicima se isporučuje kao amonijak, tečni, bezvodni (NH3 99,5% min.) i u obliku azotnih rastvora kao:

  • amonijačna voda-DIXOL 205 (20,5% N)
  • nitratni rastvori: DIXOL 280 (28,0% azota); DIXOL 330 (33,0% azota); DIXOL 410 (41,0% azota) i DIXOL 447 (44,7% azota)

Amonijak, tečni, bezvodni nalazi široku primenu u hemijskoj i tekstilnoj industriji, kao i u prehrambenoj industriji za zamrzavanje namirnica.

Amonijačna voda se upotrebljava u industriji vrenja, proizvodnji sintetičke svile, medicini, domaćinstvu, kao i u mašinama za kopiranje koje koriste ozolid papir.

Nitratni rastvori se koriste u industriji veštačkih đubriva kao komponente za dobijanje složenih đubriva, za proizvodnju amonijumovih soli i drugih azotnih jedinjenja koja se koriste u industrijske svrhe. Nalaze široku primenu u poljoprivredi kao azotno đubrivo.