Zaštita životne sredine je deo naše razvojne strategije i usmerena je ka održivom poboljšavanju uslova životne i radne sredine.

Kako “HIP AZOTARA” brine o stanju životne sredine?

Programom monitoringa obuhvaćeno je identifikovanje, kontrola i praćenje ključnih karakteristika operacija i aktivnosti koje mogu imati uticaja na životnu sredinu. Rezultati se analiziraju i na osnovu njih definišu se prioriteti vezani za rešavanje problema.

Upravljanje opasnim materijama u “HIP AZOTARI” ima za cilj osiguranje bezbedne i radne sredine uz poštovanje svih zakonskih akata.

Sprečavanje nastanka otpada i dobro upravljanje otpadom je najbolji način zaštite životne sredine. Sledeći važan korak u upravljanju otpadom je njegovo razvrstavanje i kategorizacija. Različite vrste otpadnog materijala se posebno odvajaju, označavaju i odlažu na posebno određeno i označeno mesto do predaje odgovarajućoj službi.

“HIP AZOTARA” je pokrenula akciju za racionalno upravljanje energetskim i prirodnim resursima i promovisanje svesti svih zaposlenih o značaju racionalnog korišćenja i uštede resursa.

Koje su dalje aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine?

 • Preduprediti zagađenje (put održivog razvoja i održive potrošnje)
 • Otkloniti stare izvore zagađenja primenom mera zaštite u skladu sa najboljim dostupnim tehnikama (BAT)
 • Neprekidno poboljšavati proces rada.

Sprovođenje prethodno navedenih principa u “HIP-AZOTARI” je odraz opšteg ekološkog opredeljenja da svaki pojedinac i svaka organizacija treba da, u skladu sa svojim mogućnostima, radi na poboljšavanju kvaliteta životne sredine.

Želimo da naš pozitivan odnos prema životnoj sredini bude poštovan i prihvaćen od strane naših saradnika, dobavljača, kupaca i lokalne zajednice.

Budimo odgovorni – zdrava životna sredina je nešto što želimo da sačuvamo za generacije koje dolaze!

Zaštita vazduha

Zaštita vazduha

“HIP-AZOTARA” prati i analizira uticaj zagađujućih materija u vazduhu iz svojih proizvodnih postrojenja. O količinama zagađujućih materija u vazduhu pravovremeno i objektivno se izveštavaju nadležni organi, jedinica lokalne samouprave i zainteresovane strane.

Smanjenje ukupne emisije zagađujućih materija u vazduh postiže se sprovođenjem preventivnih, kontrolnih i tehničko-tehnoloških mera, uklanjanjem štetnih i opasnih gasova primenom odgovarajućih tehnoloških postupaka, modernizacijom opreme i postrojenja kao i uvođenjem novih tehnologija.

«HIP-AZOTARA» svakodnevno usklađuje svoje procesne aktivnosti u skladu sa meteorološkom prognozom Republičkog hidrometeorološkog zavoda u cilju sprečavanja dodatnog opterećenja na životnu sredinu.

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom u HIP Azotari doo Pančevo sprovodi se u skladu sa Planom upravljanja otpadom. Planom su identifikovani sve vrste otpada koje mogu nastati (vrste, sastav i količine otpada), postupci i načini razdvajanja različitih vrsta otpada i ustanovljeni su tokovi otpada, načini skladištenja, tretmana i odlaganja otpada primenom načela hijerarhijskog upravljanja otpadom.

Definisane su mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja proizvodnje otpada, mere zaštite od požara i eksplozije i mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Upravljanje otpadom vrši se na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja:

 • zagađenja voda, vazduha i zemljišta
 • opasnosti po biljni i životinjski svet
 • opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara
 • neprijatnih mirisa i nivoa buke prilikom manipulacije istim

Proizvedeni otpad se predaje ovlašćenim operaterima koji imaju dozvolu nadležnog organa za upravljanje otpadom, na dalje zbrinjavanje (skladištenje, tretman, izvoz).

Sve količine istorijskog opasnog otpada su zbrinute.

Na osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, Sl. glasnik br. 36/2009 proizvodac, uvoznik, paker/punilac i isporucilac dužan je za ambalažu koju stavlja u promet:

 • da redovno preuzima i sakuplja ambalažni otpad koji nije komunalni otpad od krajnjeg korisnika
 • da obezbedi ponovno iskorišcenje, reciklažu ili odlaganje u skladu sa zakonom

Ova obaveza se ne primenjuje na ambalažu koja je izvezena kao ambalaža ili upakovana roba.

Proizvodac, uvoznik, paker/punilac i isporucilac može da prenese svoju obavezu upravljanja ambalažnim otpadom, ugovorom koji zakljucuje sa operaterom koji, u skladu sa zakonom, obavlja delatnost upravljanja ambalažnim otpadom. Operater je dužan da u ime proizvodaca, uvoznika, paker/punioca i isporucioca:

 • redovno preuzima i sakuplja ambalažni otpad od krajnjeg korisnika
 • obezbedi ponovno iskorišcenje, reciklažu ili odlaganje u skladu sa zakonom

Postupajući u skladu u skladu sa važećom zakonskom regulativom HIP AZOTARA doo je potpisala ugovor sa ovlašćenim operaterom za upravljanje ambalažnim otpadom Ekostar Pak doo Beograd.

Praznu ambalažu nekog od proizvoda HIP Azotare doo( vreće,big-beg vreće) dobro istresti, odložiti i obratiti se našem ovlašćenom operateru za sakupljanje i/ili Službi zaštite životne sredinu u HIP Azotari.

 

Zaštita voda

Zaštita voda

Zaštita voda je deo naše razvojne strategije i svakodnevno se trudimo da poboljšavamo uslove životne i radne sredine.

Otpadne vode

Sve otpadne vode «HIP-AZOTARA»-e odlaze u Azotarin kanal otpadnih voda, na dužini od 1940 m, koji se uliva u Dunav.

«HIP-AZOTARA» d.o.o. Pančevo svesna je da, pored ekonomskog značaja, Dunav predstavlja veliko prirodno i kulturno-istorijsko bogatstvo Srbije. Iz tog razloga i zbog zaštite životne sredine laboratorija «HIP-AZOTARA»-e svakodnevno kontroliše kvalitet ispuštenih voda, a u skladu sa zakonskom regulativom aganžuju se ovlašćene laboratorije.

Podzemne vode

Na lokaciji «HIP-AZOTARA»-e, u toku 2012. godine, urađeni su hidrogeološki objekti – pijezometri, koji će biti u dugogodišnjoj funkciji za uzimanje uzoraka podzemnih voda.

Vode za piće

Sistematsko kontrolisanje voda za piće obavlja akreditovana institucija, a laboratorija «HIP-AZOTARA»-e radi konrolu pojedinih parametara.

Upravljanje hemikalijama

«HIP-AZOTARA» ispunjava obaveze propisane Zakonom o hemikalijama. Za sve proizvedene i uvozne hemikalije u «HIP-AZOTARA» –i su identifikovani potencijalni rizici i određeni načini zaštite pri upotrebi i rukovanju. Na taj način omogućen je dalji nesmetan plasman proizvoda naše kompanije na domaćem i stranom tržištu. Da bi se opasnim hemikalijama upravl?alo na način koji vodi ka smanjenju rizika «HIP-AZOTARA» je imenovala stručno i obučeno lice koje je odgovorno za pravilno staranje i upravljanje hemikalijama (savetnika za hemikalije).

Planovi zaštite životne sredine

“HIP-AZOTARA” se opredelila za doprinos održivom razvoju kroz sistemsko upravljanje zaštitom životne sredine kao sastavnim delom strategije efikasnog upravljanja kompanijom. Dugoročno mislimo o posledicama zagađenja životne sredine, srednjoročno planiramo rešenja, a kratkoročno reagujemo na eventualne pojave zagađenja, primenom najsavremenije tehnologije prema međunarodnim standardima.

Predanost smanjenju uticaja na životnu sredinu stalna je. S obzirom na činjenicu da “HIP-AZOTARA” bavi proizvodnjom veštačkih đubriva, a ove aktivnosti mogu imati uticaj na životnu sredinu, to predstavlja izazovan zadatak. Kombinovanjem znanja naših stručnjaka i korišćenjem najbolje dostupnih tehnika, strogo poštujući zahteve propisane zakonom, naša kompanija uspešno kontroliše svoj uticaj na radnu i životnu sredinu.

Aktivnosti koje sprovodimo radi praćenja i kontrole uticaja na kvalitet životne sredine usmerene su na:

 • sprovođenje aktivnosti vezane za Seveso II direktivu
 • dobijanje integrisane dozvole (IPPC dozvole)
 • implementaciju zakona i podzakonskih propisa

Zaštita životne sredine